Redovna skupština akcionara zakazana za 28. jun

Nadzorni odbor Društva doneo je odluku da se redovna skupština akcionara održi 28. juna od 12h u sedištu Društva.

U dnevni red skupštine uvrštene su sledeće tačke:

– donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu, kao i konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu,

– donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2016. godinu,

– Izbor članova Nadzornog odbora,

– donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017. godini.

Kao dan akcionara je utvrđen 18. jun, a pravo učešća imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji na ovaj dan raspolažu sa najmanje 0,1 odsto od ukupnog broja akcija odnosno 299 akcija.