Jedinstvo objavljuje nekonsolidovane rezultate za devet meseci

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je nekonsolidovane finansijske izveštaje za prvih devet meseci koji ne uzimaju u obzir rezultate poslovanja zavisnih preduzeća.

U prvih devet meseci tekuće godine zabeležen je nekonsolidovani prihod od 2,5 milijarde dinara, što predstavlja rast od 15,4 odsto u odnosu na isti period 2017. U prvih devet meseci zabeležen je gubitak iz poslovanja od 35,2 miliona dinara, ali neto rezultat porastao 70 odsto na 61,9 miliona dinara.

Kapital matične kompanije na kraju septembra iznosio je 2,48 milijardi dinara, dok je obračunska vrednost akcije iznosila 8.952,1 dinar.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija

Na skupštini akcionara emitenta Jedinstvo ad Sevojno, održanoj 26. juna 2018. godine, usvojena je odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

Postupak je završen poništenjem sopstvenih akcija u Centralnom registru hartija od vrednosti 15. oktobra 2018. godine. Poništeno je 27.346 sopstvenih akcija odnosno devet odsto od ukupnog broja.

Nakon sprovedenog postupka smanjenja, vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 416,06 miliona dinara i podeljen je na 277.373 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.500 dinara. Od ukupnog broja akcija, Društvo trenutno raspolaže sa 2.650 sopstvenih akcija.

Obaveštenje – promena broja akcija
Obaveštenje – značajno učešće

Konsolidovani prihodi u prvih šest meseci 2,6 milijardi dinara

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je konsolidovane finansijske izveštaje za prvih šest meseci tekuće godine koji obuhvataju rezultate poslovanja matične kompanije i zavisnih preduzeća.

Konsolidovani poslovni prihod u periodu januar-jun dostigao je 2,6 milijardi dinara što je smanjenje od 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Konsolidovani dobitak iz poslovanja smanjen je 59,5 odsto na 49,2 miliona dinara, dok je neto dobit porasla 10,7 odsto na 75,1 milion dinara.

Kapital Jedinstvo grupe na kraju juna iznosio je 5,1 milijardu dinara, dok je konsolidovana obračunska vrednost akcije iznosila 16.780,9 dinara.

Akcionarima i ove godine dividenda od 250 dinara po akciji

Redovna skupština akcionara Jedinstva koja je održana 26. juna usvojila je sve predložene tačke dnevnog reda među kojima su i usvajanje finansijskih izveštaja i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Skupština je donela odluku da se isplati dividenda u bruto iznosu od 294,12 dinara (250 dinara neto) odnosno akcionarima će ukupno pripasti 85 miliona dinara.

Internim aktima kao dan dividende utvrđen je 31. decembar prošle godine. Dividenda će biti isplaćena u tri jednake rate, a krajnji rok je poslednji dan svakog od kvartala.

Redovna skupština akcionara zakazana za 26. jun

Nadzorni odbor Društva doneo je odluku da se redovna skupština akcionara održi 26. juna od 12h u sedištu Društva.

U dnevni red skupštine uvrštene su sledeće tačke:

  • donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu, kao i konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu,
  • donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2017. godinu,
  • donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017. godini,
  • donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija,
  • donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Kao dan akcionara je utvrđen 16. jun, a pravo učešća imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji na ovaj dan raspolažu sa najmanje 0,1 odsto od ukupnog broja akcija odnosno 277 akcija.

Jedinstvo obnovilo sticanje sopstvenih akcija

Jedinstvo ad Sevojno nastavilo je program sticanja sopstvenih akcija na organizovanom tržištu.
U skladu sa odlukom skupštine akcionara, te odlukom nadzornog odbora kompanije, Jedinstvo je kupovalo akcije po tržišnim cenama na Beogradskoj berzi.

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 19. feb.
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 21. feb
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 7. mart
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 9. mart
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 22. mart
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 30. mart
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 2. jul
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 18. jul
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 16. novembar
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 19. novembar
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 23. novembar
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 5. decembar

Jedinstvo objavljuje nekonsolidovane rezultate za devet meseci

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je nekonsolidovane finansijske izveštaje za prvih devet meseci koji ne uzimaju u obzir rezultate poslovanja zavisnih preduzeća.

U prvih devet meseci tekuće godine tokom zabeležen je nekonsolidovani prihod od 2,1 milijarde dinara, što predstavlja smanjenje od 32,6 odsto u odnosu na isti period 2016. U prvih devet meseci zabeležen je gubitak iz poslovanja od 122,6 miliona dinara, ali neto rezultat porastao 8,3 odsto na 36,4 miliona dinara.

Kapital matične kompanije na kraju septembra iznosio je 2,47 milijardi dinara, dok je obračunska vrednost akcije iznosila 8.112,2 dinara.

Ugovoren posao za izgradnju postrojenja za odsumporavanje

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je putem Beogradske berze da je kompanija kao član konzorcijuma, koji predvodi japanska kompanija Mitsubishi Hitachi Power Systems, zaključila sa Elektroprivredom Srbije “Ugovor za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u Termoelektrani ‘Nikola Tesla’ A”.

Ukupna vrednost opreme i radova iznosi oko 167 miliona evra, od čega Jedinstvo izvodi deo radova u vrednosti od 95,5 miliona evra. Ugovoreni rok za realizaciju projekta, koji se realizuje u okviru sporazuma između vlada Srbije i Japana iznosi 36 meseci.

Konsolidovani prihodi u prvih šest meseci 3,2 milijarde dinara

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je konsolidovane finansijske izveštaje za prvih šest meseci tekuće godine koji obuhvataju rezultate poslovanja matične kompanije i zavisnih preduzeća.

Konsolidovani poslovni prihod u periodu januar-jun dostigao je 3,2 milijarde dinara što je povećanje od 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Konsolidovani dobitak iz poslovanja povećan je 2,6 puta na 121,4 miliona dinara, dok je neto dobit porasla 27,1 odsto na 67,9 miliona dinara.

Kapital Jedinstvo grupe na kraju juna iznosio je 5,26 milijardi dinara, dok je konsolidovana obračunska vrednost akcije iznosila 17.247,1 dinar.