Vlasnička struktura

Struktura akcionara na dan 10. maj 2019.
Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica

218.421

78,75

Akcije u vlasništvu pravnih lica

49.114

17.70

Kastodi računi

9.838

3.55

U K U P N O

277.373

100

vlasnicka-struktura2

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj lica Broj akcija % od ukupne emisije
domaća Strana domaća Strana domaća strana

od 0% do 5%

407

14

133633

2351

48.18

0.85

od 5% do 10%

4

0

68262

0

24.61

0,00

od 10% do 25%

1

0

73.124

0

26.36

0,00

od 25% do 33%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 33% do 50%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 50% do 66%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 66% do 75%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 75% do 100%

0

0

0

0

0,00

0,00

Ukupno:

426

277.373

100,00

 

Redosled prvih 10 akcionara po broju glasova na dan 10. MAJ 2019:

R. Br. Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije

1.

Mićić Mića

73.124

26.36

2.

Zeta Export Import doo

20.283

7.31

3.

Radibratović Zoran

16.404

5,91

4.

Đurić Duško

11.971

5.37

5.

Nikolić Nebojša

10.525

4.31

6.

Smiljanić Radivoje

10.525

3.79

7.

KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO

8.284

2,97

8.

Zarić Sreten

8.041

2,90

9.

Ristović Snežana

6.091

2.19

10.

CONVEST AD NOVI SAD- zbirni račun

4.705

1.70