Vlasnička struktura

Struktura akcionara na dan 10. maj 2019.
Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica

210.727

82,60

Akcije u vlasništvu pravnih lica

32.964

12,92

Kastodi računi

11.439

4,48

U K U P N O

255.130

100

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj lica Broj akcija % od ukupne emisije
domaća Strana domaća Strana domaća strana

od 0% do 5%

381

12

143255

2432

56,15

0,95

od 5% do 10%

2

0

36319

0

14,24

0,00

od 10% do 25%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 25% do 33%

1

0

73124

0

28,66

0,00

od 33% do 50%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 50% do 66%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 66% do 75%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 75% do 100%

0

0

0

0

0,00

0,00

Ukupno:

396

255.130

100,00

Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju – Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.