Reciklaža sekundarnih sirovina

Jedinstvo Sevojno pored ostalih delatnosti bavi se prometom i reciklažom metalnog i nemetalnog otpada – sekundarnih sirovina, prvenstveno iz oblasti crne metalurgije i obojenih metala.

Celokupan proces reciklaže sekundarnih sirovina odvija se u skladu sa najvećim ekološkim standardima zaštite životne sredine i prirodnih resursa.

Svoju prerspektivu u ovom sektoru Jedinstvo zasniva na opštem opredeljenju društva da uspostavi ravnotežu izmedju obima i strukture nastajanja otpada i njegovog ponovnog vraćanja u sirovinski krug.

Razvoj novih tehnologija dovodi do pojave novih proizvoda. „Jedinstvo” prati ove procese, razvija svoje kapacitete i modernizuje opremu u cilju povećanja obima i stepena reciklaže sekundarnih sirovina na najvećem tehnološkom nivou.

Jedinstvo gradi partnerske odnose i usmerava se prema individualnim zahtevima kupaca pružajući  im sigurnost u planiranju i unapredjenju sopstvenog poslovanja. Prilagođava se i brzo odgovara na zahteve kupaca i globalnog tržišta. Uzajamna saradnja sa društvenom zajednicom i korisnicima sekundarnih sirovina zasniva se na poverenju, iskrenosti, transparentnosti i otvorenoj komunikaciji.

Investiranjem u infrastrukturu i opremu stvoreni su uslovi za ekološki prihvatljiv tehnološki tretman sekundarnih sirovina bez zagađenja životne sredine uz očuvanje zdravlja i bezbednosti na radu zaposlenih.

Poseduje integrlane dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman sekundarnih sirovina koje su predmet poslovanja.