Skupština akcionara

2024.

25.05.2024.

Poziv za skupštinu
Predlog odluka za skupštinu
Obaveštenje akcionarima – za skupštinu
Izveštaj nadzornog odbora
Punomoćje za skupštinu
Formular za glasanje u odsustvu
Izveštaj o naknadama članovima Izvršnog i Nadzornog odbora
Predlog Odluke o izmeni Statuta

2023.

28. jun 2023.

Odluke i zapisnik sa Skupštine

24. maj 2023.

Poziv za skupštinu
Predlog odluka za skupštinu
Obaveštenje akcionarima – za skupštinu
Izveštaj nadzornog odbora
Punomoćje za skupštinu
Formular za glasanje u odsustvu
Izveštaj o naknadama članovima NO i IO

2018.

28. jun 2018.

Izveštaj o bitnom događaju, redovna skupština akcionara
Odluke sa skupštine
Zapisnik sa Skupštine

23. maj 2018.

Na sednici Nadzornog odbora, koja je održana 23. maja, doneta je odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara Društva koja će biti održana 26. juna u 12h. Pravo učešća u radu skupštine (dan akcionara) imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 277 akcija na dan 16. jun. Punomoćnik je dužan kopiju punomoćja dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja skupštine. Kao dan dividende, internim aktima kompanije je određen 31. decembar 2017. godine na osnovu jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti.

Poziv za skupštinu sa dnevnim redom
Predlog odluka za skupštinu
Obaveštenje akcionarima
Izveštaj nadzornog odbora
Punomoćje za skupštinu
Formular za glasanje u odsustvu

2017.

29. jun 2017.

Izveštaj o bitnom događaju, redovna skupština akcionara
Odluke sa skupštine
Zapisnik sa skupštine

29. maj 2017.

Na sednici Nadzornog odbora, koja je održana 29. maja, doneta je odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara Društva koja će biti održana 28. juna u 12h. Pravo učešća u radu skupštine (dan akcionara) imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 299 akcije na dan 18. juna. Punomoćnik je dužan kopiju punomoćja dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja skupštine. Kao dan dividende, internim aktima kompanije je određen 31. decembar 2016. godine na osnovu jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti.

Poziv za skupštinu sa dnevnim redom
Predlog odluka za skupštinu
Obaveštenje akcionarima
Izveštaj nadzornog odbora
Punomoćje za skupštinu
Formular za glasanje u odsustvu

2016.

23. jun 2016.

Izveštaj o bitnom događaju, redovna skupština akcionara
Odluke sa skupštine
Zapisnik sa skupštine

7. jun 2016.

Predlog dopune dnevnog reda skupštine akcionara

20. maj 2016.

Na sednici Nadzornog odbora koja je održana 19. maja, doneta je odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara Društva koja će biti održana 22. juna u 12h. Pravo učešća u radu skupštine (dan akcionara) imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 299 akcije na dan 12. juna. Punomoćnik je dužan kopiju punomoćja dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja skupštine. Kao dan dividende, internim aktima kompanije je određen 31. decembar 2015. godine na osnovu jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti.

Poziv za Skupštinu sa dnevnim redom
Obaveštenje akcionarima
Predlog odluka za Skupštinu
Izveštaj nadzornog odbora
Obaveštenje o zaključenim poslovim u kojima postoji lični interes
Punomoćje za skupštinu
Formular za glasanje u odsustvu

2015.

19. avgust 2015.

Izveštaj o bitnom događaju, vanredna skupština
Zapisnik sa skupštine

5. avgust 2015.

Bitan događaj
Poziv za skupštinu
Punomoćje za skupštinu
Formular za glasanje u odsustvu
Predlog odluke
Formular za nesaglasne akcionare

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
Prijava učešća na skupštini

26. jun 2015.

Izveštaj o bitnom događaju, Skupština akcionara
Odluke Skupštine
Zapisnik sa Skupštine

9. jun 2015.

U vezi sa predlogom dopune dnevnog reda, Nadzorni odbor je doneo sledeću odluku Odluka Nadzorni odbor

22. maj 2015.

Na sednici Nadzornog odbora koja je održana 22. maja, doneta je odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara Društva koja će biti održana 25. juna u 12h. Pravo učešća u radu skupštine (dan akcionara) imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 299 akcije na dan 15. juna. Punomoćnik je dužan kopiju punomoćja dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja skupštine. Kao dan dividende, internim aktima kompanije je određen 31. decembar 2014. godine na osnovu jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti.

Poziv za skupštinu sa dnevnim redom
Obaveštenje akcionarima
Izveštaj o radu Nadzornog odbora
Predlog odluka za skupštinu
Punomocje za skupštinu
Formular za glasanje u odsustvu

2014.

19. jun 2014.

Izveštaj o bitnom događaju
Odluke Skupštine
Zapisnik sa Skupštine

19. maj 2014.

Na sednici Nadzornog odbora koja je održana 15. maja, doneta je odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara Društva koja će biti održana 17. juna u 12h. Pravo učešća u radu skupštine (dan akcionara) imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 300 akcija na dan 7. Juna. Punomoćnik je dužan kopiju punomoćja dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja skupštine. Kao dan dividende, internim aktima kompanije je određen 31. decembar 2013. godine na osnovu jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine
Obaveštenje svim akcionarima
Obrazac punomoćja
Formular za glasanje u odsustvu fizičkog/pravnog lica
Predlog odluka za Skupštinu
Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu
Nekonsolidovani finansijski izveštaji
Izveštaj nezavisnog revizora
Konsolidovani finansijski izveštaji za 2013. godinu
Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje
Izveštaj nezavisnog revizora (uz konsolidovani)
Izveštaj Nadzornog odbora MPP Jedinstvo

2013.

18. jun 2013.

Odluka o usvajanju finansijskih izveštajaOdluka o raspodeli dobitiZapisnik sa redovne sednice Društva

13. maj 2013. 

Na sednici Nadzornog odbora koja je održana 10. maja, doneta je odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara Društva koja će biti održana 12. juna u 12h. Pravo na učešće u radu skupštine (dan akcionara) imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 300 akcija na dan 2. juna Punomoćnik je dužan kopiju punomoćja dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja skupštine. Kao dan dividende, internim aktima kompanije je određen 31. decembar 2012. godine na osnovu jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti. – Poziv za sednicu skupštine akcionaraObaveštenje akcionarimaMaterijal za sednicu Društva IMaterijal za sednicu Društva IIMaterijal za sednicu Društva IIIObrazac punomoćja i formular za glasanje u odsustvu

2012.

4. jun 2012.

Izveštaj sa redovne godišnje skupštine Društva Zapisnik sa redovne godišnje skupštine Društva

27. april 2012.

Na sednici upravnog odbora koja je održana 26. aprila, doneta je odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara Društva koja će biti održana 1. juna u 12h. Pravo na učešće u radu skupštine (dan akcionara) imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija (303 komada) na dan 22. maja. Punomoćnik je dužan kopiju punomoćja dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja skupštine. Kao dan dividende, internim aktima kompanije je određen 31. decembar 2011. godine na osnovu jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti. Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine Društva Obaveštenje akcionarima Materijal za sednicu Društva I Materijal za sednicu Društva II Materijal za sednicu Društva III Obrazac punomoćja i formular za glasanje u odsustvu