Politika kvaliteta

MISIJA

quality_policy_1Projektovanje i izgradnja objekata širom sveta, na globalnom tržištu, usklađeno sa zahtevima korisnika, tehničkim propisima i najvišim standardima gradnje, visokog i postojanog kvaliteta, koji obezbeđuju investitorima i korisnicima sigurnost u ostvarivanju kvalitetne i rentabilne realizacije razvoja regiona i zona, gradova, naselja i drugih privrednih i stambenih kompleksa, a istovremeno ne ugrožavaju životnu sredinu.

VIZIJA

Biti strateški partner od poverenja, lider u regionu u izgradnji objekata niskogradnje, visokogradnje, objekata specijalne namene i prepoznatljiv po tradiciji, pouzdanošću i savremenim kapacitetima za projektovanje i izvođenje radova za objekte širokog spektra namene.

Društveno odgovorno preduzeće koje posvećuje punu pažnju ispunjenju zahteva normativnih propisa i zahteva korisnika i drugih zainteresovanih strana, bezbednosti i zdravlju na radu, zaštiti životne sredine, bezbednosti informacija, kontinuitetu poslovanja i energetskoj efikasnosti.

POLITIKA
INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

MPP „Jedinstvo“ a.d. od zaposlenih očekuje i zahteva, s obzirom na iskustvo, znanja i stečeni ugled, da pruže i primene najviši nivo kvaliteta na poslovima:

  • projektovanja i izgradnje objekata širokog spektra namene, sistema za grejanje i klimatizaciju, vodovoda i kanalizacije, postrojenja za proizvodnju i prenos energenata, gasa, objekata visokogradnje, niskogradnje
  • sakupljanja, skladištenja, tretmana i transporta sekundarnih sirovina
  • usluga međunarodnog, javnog, drumskog transporta i dr.

Inovacije, povećanje tehnoloških mogućnosti, stalna poboljšavanja sistema menadžmenta je trajno opredeljenje MPP „Jedinstvo“ a.d. u stvaranju liderske pozicije na tržištu.

Trajno opredeljenje MPP „Jedinstvo“ a.d. je:

  • Praćenje i primena zakonske regulative, standarda i drugih zahteva dobre građevinske prakse u upravljanju građevnskim projektima, finansijskom upravljanju i kontroli poslovanja.
  • Stalno unapređenje kompetentnosti osoblja i podizanje svesti zaposlenih o značaju upravljanja projektima, podizanju kvaliteta, zaštiti životne sredine, zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija, energetskoj efikasnosti kao i organizovano delovanje u slučaju incidentnih i vanrednih pojava radi očuvanja kontinuiteta poslovanja;
  • Obezbeđenje održivog, zdravog i bezbednog radnog okruženja i svođenje na minimum potencijalnih rizika sa kojima se suočavaju zaposleni, posetioci i svi drugi koji mogu da budu izloženi uticaju aktivnosti koje organizacija obavlja;
  • Ušteda prirodnih resursa i energije kroz korišćenje obnovljivih i recikliranih resursa, upravljanje generisanim otpadom i smanjenje zagađenja životne sredine u skladu sa analiziranim aspektima životne sredine;
  • Upravljanje bezbednošću informacija i kontinuitetom poslovanja radi uspostavljanja potrebnog nivoa otpornosti na poremećaje i povećanja poverenja investitora i korisnika proizvoda i usluga u sigurnost poslovanja sa MPP „Jedinstvo“ a.d
  • Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama u cilju razmene informacija i saradnje vezane za kvalitet, bezbednost informacija, kontinuitet poslovanja, energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu
  • Stalno poboljšavanje sistema menadžmenta, merenje i praćenje performansi u cilju realnog ocenjivanja učinaka u odnosu na kvalitet, bezbednost informacija, kontinuitet poslovanja, zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu i energetske efikasnostiZa razvoj i unapređenje poslovanja MPP „Jedinstvo“ a.d. ima ključni oslonac u razvoju i unapređenju sistema menadžmenta prema standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 27001:2013 i ISO 22301:2019 u skladu sa dobrom tržišnom praksom, koja uspostavlja ravnotežu između očekivanja korisnika i zainteresovanih strana i interesa preduzeća uz ostvarenje obostrane koristi.

Odgovornost je svih zaposlenih da se upoznaju, primenjuju i unapređuju Politiku Integrisanog Sistema Menadžmenta i pojedinačnih politika u okviru nje. Politike su istaknute na vidnim mestima u našoj ogranizaciji. Svi zaposleni su dužni da daju dospinos ostvarenju politika i da poštuje načela i principe politike IMS-a.

ISO90012000q

Dokumenti za preuzimanje:

IMS Politika 2020

Politika kvaliteta

Politika zaštite životne sredine

Politika bezbednosti i zaštite zdravlja na radu

Energetska politika

Politika kontinuiteta poslovanja

Politika bezbednosti informacija

Politika sistema menadžmenta Laboratorije