Redovna skupština akcionara zakazana za 26. jun

Nadzorni odbor Društva doneo je odluku da se redovna skupština akcionara održi 26. juna od 12h u sedištu Društva.

U dnevni red skupštine uvrštene su sledeće tačke:

  • donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu, kao i konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu,
  • donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2017. godinu,
  • donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017. godini,
  • donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija,
  • donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Kao dan akcionara je utvrđen 16. jun, a pravo učešća imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji na ovaj dan raspolažu sa najmanje 0,1 odsto od ukupnog broja akcija odnosno 277 akcija.