Akcionarima i ove godine dividenda od 250 dinara po akciji

Redovna skupština akcionara Jedinstva koja je održana 26. juna usvojila je sve predložene tačke dnevnog reda među kojima su i usvajanje finansijskih izveštaja i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Skupština je donela odluku da se isplati dividenda u bruto iznosu od 294,12 dinara (250 dinara neto) odnosno akcionarima će ukupno pripasti 85 miliona dinara.

Internim aktima kao dan dividende utvrđen je 31. decembar prošle godine. Dividenda će biti isplaćena u tri jednake rate, a krajnji rok je poslednji dan svakog od kvartala.